FANDOM


Xem các thay đổi gần đây nhất tại wiki trên trang này.

Tùy chọn thay đổi gần đây
Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua; ẩn sửa đổi nhỏ | hiện sửa đổi bot | ẩn sửa đổi vô danh | ẩn sửa đổi thành viên | ẩn sửa đổi của tôi | ẩn grouped recent changes | ẩn logs.
Hiển thị các thay đổi từ 10:49, ngày 10 tháng 7 năm 2020.
   

ngày 9 tháng 7 năm 2020

      04:47 Thần Đà Tuyết Sơn Chưởng‎ (khác | sử) . . (+4)‎ . . Steven Damages (Thảo luận | đóng góp)
      04:44 Thiên Sơn Ðồng Lão‎ (khác | sử) . . (+7)‎ . . Steven Damages (Thảo luận | đóng góp)
      04:32 Dương Gia Thương Pháp Chính Tông‎ (khác | sử) . . (-1.625)‎ . . Steven Damages (Thảo luận | đóng góp) (Đổi hướng đến Dương Gia Thương Pháp)
      04:32 Dương Gia Thương Pháp‎ (khác | sử) . . (+1.599)‎ . . Steven Damages (Thảo luận | đóng góp)

ngày 8 tháng 7 năm 2020

      21:54 Nhân Đà La Trảo‎ (khác | sử) . . (+41)‎ . . Steven Damages (Thảo luận | đóng góp)
+-     21:54 (Nhật trình tải lên)‎ . . [Steven Damages‎ (9×)]
     21:54 . . Steven Damages (Thảo luận | đóng góp) đã tải “Tập tin:Trảo Thủ.jpg” lên ‎
     21:42 . . Steven Damages (Thảo luận | đóng góp) đã tải “Tập tin:Âu Dương Phong - chưởng pháp.gif” lên ‎
     21:39 . . Steven Damages (Thảo luận | đóng góp) đã tải “Tập tin:Cách Không Điểm Huyệt.gif” lên ‎
     21:34 . . Steven Damages (Thảo luận | đóng góp) đã tải “Tập tin:Ngọc Nữ Tâm Kinh 2006 (16).gif” lên ‎
     21:34 . . Steven Damages (Thảo luận | đóng góp) đã tải “Tập tin:Ngọc Nữ Tâm Kinh 2006 (15).gif” lên ‎
     21:33 . . Steven Damages (Thảo luận | đóng góp) đã tải “Tập tin:Ngọc Nữ Tâm Kinh 2006 (14).gif” lên ‎
     21:33 . . Steven Damages (Thảo luận | đóng góp) đã tải “Tập tin:Ngọc Nữ Tâm Kinh 2006 (13).gif” lên ‎
     21:33 . . Steven Damages (Thảo luận | đóng góp) đã tải “Tập tin:Ngọc Nữ Tâm Kinh 2006 (12).gif” lên ‎
     21:30 . . Steven Damages (Thảo luận | đóng góp) đã tải “Tập tin:Dương Quá (2006) - khinh công.gif” lên ‎
      21:42 Thần Đà Tuyết Sơn Chưởng‎ (khác | sử) . . (+66)‎ . . Steven Damages (Thảo luận | đóng góp)
      21:39 Cách Không Điểm Huyệt‎ (khác | sử) . . (+58)‎ . . Steven Damages (Thảo luận | đóng góp)
      21:37 Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp‎ (khác | sử) . . (+36)‎ . . Steven Damages (Thảo luận | đóng góp)
      21:34 Ngọc Nữ Tâm Kinh‎ (khác | sử) . . (+180)‎ . . Steven Damages (Thảo luận | đóng góp)
+-     21:31 Thủy Thượng Phiêu‎‎ (2 thay đổi | sử) . . (+362)‎ . . [Steven Damages‎ (2×)]
     21:31 (hiện | trước) . . (+81)‎ . . Steven Damages (Thảo luận | đóng góp)
     21:22 (hiện | trước) . . (+281)‎ . . Steven Damages (Thảo luận | đóng góp)
      18:34 Dịch Cân Đoán Cốt Thiên‎ (khác | sử) . . (+746)‎ . . Steven Damages (Thảo luận | đóng góp)
+-     18:32 Dịch Cân Đoạn Cốt Thiên‎‎ (2 thay đổi | sử) . . (-556)‎ . . [Steven Damages‎ (2×)]
     18:32 (hiện | trước) . . (-750)‎ . . Steven Damages (Thảo luận | đóng góp) (Đổi hướng đến Dịch Cân Đoán Cốt Thiên)
     18:29 (hiện | trước) . . (+194)‎ . . Steven Damages (Thảo luận | đóng góp)

ngày 7 tháng 7 năm 2020

 M    17:53 Châu Bá Thông‎ (khác | sử) . . (+26)‎ . . Steven Damages (Thảo luận | đóng góp) (Đổi hướng đến Chu Bá Thông)
      17:38 Ngọc Nữ Tâm Kinh‎ (khác | sử) . . (+387)‎ . . Steven Damages (Thảo luận | đóng góp)
+-     17:38 (Nhật trình tải lên)‎ . . [Steven Damages‎ (11×)]
     17:38 . . Steven Damages (Thảo luận | đóng góp) đã tải “Tập tin:Ngọc Nữ Tâm Kinh 2006 (11).gif” lên ‎
     17:38 . . Steven Damages (Thảo luận | đóng góp) đã tải “Tập tin:Ngọc Nữ Tâm Kinh 2006 (10).gif” lên ‎
     17:37 . . Steven Damages (Thảo luận | đóng góp) đã tải “Tập tin:Ngọc Nữ Tâm Kinh 2006 (9).gif” lên ‎
     17:37 . . Steven Damages (Thảo luận | đóng góp) đã tải “Tập tin:Ngọc Nữ Tâm Kinh 2006 (8).gif” lên ‎
     17:37 . . Steven Damages (Thảo luận | đóng góp) đã tải “Tập tin:Ngọc Nữ Tâm Kinh 2006 (7).gif” lên ‎
     17:37 . . Steven Damages (Thảo luận | đóng góp) đã tải “Tập tin:Ngọc Nữ Tâm Kinh 2006 (6).gif” lên ‎
     17:36 . . Steven Damages (Thảo luận | đóng góp) đã tải “Tập tin:Ngọc Nữ Tâm Kinh 2006 (5).gif” lên ‎
     17:36 . . Steven Damages (Thảo luận | đóng góp) đã tải “Tập tin:Ngọc Nữ Tâm Kinh 2006 (4).gif” lên ‎
     17:36 . . Steven Damages (Thảo luận | đóng góp) đã tải “Tập tin:Ngọc Nữ Tâm Kinh 2006 (3).gif” lên ‎
     17:36 . . Steven Damages (Thảo luận | đóng góp) đã tải “Tập tin:Ngọc Nữ Tâm Kinh 2006 (2).gif” lên ‎
     17:35 . . Steven Damages (Thảo luận | đóng góp) đã tải “Tập tin:Ngọc Nữ Tâm Kinh 2006 (1).gif” lên ‎

ngày 5 tháng 7 năm 2020

 M    18:08 Hồng Tứ Hải‎ (khác | sử) . . (+197)‎ . . 222.254.219.87 (Thảo luận) (Tạo trang mới với nội dung “'''Hồng Tứ Hải''' là bang chủ đầu tiên của Cái Bang, là người đã sáng tạo ra Đả Cẩu Bổng Pháp và [[Hàng Long Th…”)

ngày 3 tháng 7 năm 2020

      23:14 Cổ mộ‎ (khác | sử) . . (+34)‎ . . 118.69.60.137 (Thảo luận) (Đổi hướng đến Hoạt Tử Nhân Mộ)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.